ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

18 Ιουλίου, 2023

Κατ’ άρθρο 12 του Π.Δ. 34/1995 “1. Ο μισθωτής, σε περίπτωση βαριάς νόσου του, η οποία συνεπάγεται πλήρη ανικανότητά του να συνεχίσει την επιχείρηση που ασκεί στο μίσθιο, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη μισθωτική σχέση σε τρίτον μέσα σε ένα έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή,, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα του μέσα σε ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονομίας. 2. Για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης απαιτείται σύμβαση μεταξύ του μισθωτή και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση καθώς και έγγραφη αναγγελία της σύμβασης από εκείνον που μεταβιβάζει προς τον εκμισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύμβασης. Εκείνος που
μεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον με εκείνον προς τον οποίο έγινε η
μεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση, οι οποίες
υπήρχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης.”

Επιπλέον, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361, 455 επ. και 471 Α.Κ., οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 44 Π.Δ. 34/1995, εφαρμόζονται και στις εμπορικές μισθώσεις, συνάγεται ότι η μεταβίβαση ολόκληρης της μισθωτικής σχέσης, από το μισθωτή προς τρίτο, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 12 ως άνω του Π.Δ. 34/1995 περιπτώσεων, γίνεται μόνο με το συνδυασμό εκχώρησης και αναδοχής χρέους, ύστερα από συναίνεση του εκμισθωτή. Με την εκχώρηση μεταβιβάζεται η σχέση με την ενεργητική της μορφή και με την αναδοχή χρέους με την παθητική της μορφή. Μόνη η σύμβαση μεταξύ του μισθωτή και του τρίτου για μεταβίβαση προς το δεύτερο της μισθωτικής σχέσης, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, δεν καθιστά τον τρίτο μισθωτή στη σχέση αυτή, και συνεπώς, ο τεέυταίος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα από τη μίσθωση έναντι του εκμισθωτή (ΑΠ 1174/2019, ΕΦ ΠΕΙΡ 8/2021, ΝΟΜΟΣ). Η μεταβιβαστική σύμβαση μπορεί να είναι και άτυπη, όπως όταν, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταβίβασης μεταξύ μισθωτή και τρίτου, ο μισθωτής πληρώνει τα μισθώματα στον εκμισθωτή και εκείνος τα εισπράττει χωρίς επιφύλαξη ή διαμαρτυρία (ΑΠ 33/2014 ΝΟΜΟΣ). Με αυτή δε τη μεταβίβαση υπεισέρχεται στη συμβατική σχέση του μισθωτή ο τρίτος, προς τον οποίο η μεταβίβαση, ο οποίος επομένως συνεχίζει την αρχική σύμβαση (ΑΠ 640/2016, ΑΠ 734/1998). Η έτσι μεταβιβαζόμενη ενοχική σχέση δεν είναι νέα, αλλά συνέχεια της παλαιάς, η οποία δεν μεταβάλλεται κατά περιεχόμενο, παρά μόνο αν τροποποποιηθεί με κοινή συμφωνία όλων των συμβαλλομένων (ΑΠ 734/1998). Βασικό αποτέλεσμα της κατά τα ανωτέρω μεταβιβάσεως της μισθωτικής σχέσεως είναι ότι, από και με τη σύναψη ή την έγκριση της συμβάσεως μεταβίβασης, όπου αυτή απαιτείται, αποκόπτεται από τη μισθωτική σχέση ο παλαιός μισθωτής και στη θέση του υπεισέρχεται ο ειδικός διάδοχός του, νέος μισθωτής. Ο ειδικός διάδοχος νέος μισθωτής δεν υπεισέρχεται ωστόσο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοδόχου μισθωτή που προϋπήρχαν της μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης, εκτός αν κάτι τέτοιο αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης συμφωνίας με τον εκμισθωτή (ΑΠ 329/2019 ΝΟΜΟΣ).