ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

24 Ιουλίου, 2020

Συνέχεια της από 14.6.2020 σχετικής δημοσίευσης.

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία πληρωμής των επιταγών τους γιαεπιπλέον 60 ημέρες. Η νέα παράταση ισχύει αυτόματα για τις επιταγές με ημερομηνία έκδοσης από 23.03.2020 μέχρι και 31.05.2020 που έχουν ήδη δηλωθεί σε αναστολή, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α’ 75/30.03.2020.

Η νέα παράταση των 60 ημερών ισχύει για επιταγές που πληρούν και τις 3 προϋποθέσεις:

  1. Έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.
  2.  Έχουν προθεσμία εμφάνισης και ημερομηνία έκδοσης από 23.03.2020 μέχρι και 31.05.2020.
  3. Έχουν ήδη δηλωθεί σε αναστολή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α’ 75/30.03.2020.

Δεν θα εφαρμοστεί σε επιταγές με αρχική ημερομηνία λήξης από 01.06.2020 και μετά.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

«…α) Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις, με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύμφωνα με την περ. α`της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στη σχετική ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. β` της παρ. 1 του παρόντος, αναστέλλονται για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

ΚΑΔ          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

55.10       Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20       Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30       Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και

ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.19  Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

79.11       Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12       Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90       Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα των οποίων ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

*** Η περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 47 παρ.4  Ν.4701/2020, ΦΕΚ Α 128/30.6.2020.

«β) Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας, δεν δραστηριοποιούνται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της περ. α`, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την περ. α`, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση είτε τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) έως τις 30.9.2020. Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 30.9.2020. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαι-τούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.».

«γ) Στους κομιστές αξιογράφων της περ. α`, η συνολική αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., παρέχεται, κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α` 149), το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους αξιόγραφα, τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των αξιογράφων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της αξίας των αξιογράφων των παρ. 2 και 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος από την ΑΑΔΕ και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διαδικαστικού και τεχνικού χαρακτήρα.»

*** Η περ.γ` προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ.5  Ν.4701/2020,ΦΕΚ Α 128/30.6.2020.

*** Η παρ.4 προστέθηκε με το  άρθρο 38 Ν.4690/2020,ΦΕΚ Α 104/30.05.2020.