ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ COVID -19 (N. 4772/2021 ΦΕΚ 17/Α/5-2-2021)

15 Φεβρουαρίου, 2021

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4772/2021 που αφορά στις νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, που πλήττονται από την πανδημία, την παράταση των προθεσμιών των αξιογράφων και τη μείωση των μισθωμάτων.

Ως οι κυριότερες ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται σε αυτόν αναδεικνύονται

Α. Η μείωση – απαλλαγή των μισθωμάτων

Με τον εν λόγω νόμο (άρθρο 26) παρατείνεται το μέτρο της μείωσης μισθωμάτων, που ίσχυε ήδη για τις επαγγελματικές μισθώσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Ως «πληττόμενη» χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση βάσει του ΚΑΔ της, δυνάμει απόφασης του  Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Έχει ήδη εκδοθεί η σχετική απόφαση Α.1025/2021 (ΦΕΚ Β’ 538/11.02.2021), στην οποία προσδιορίζονται (μέσω ΚΑΔ) οι πληττόμενες επιχειρήσεις και διακρίνονται σε δύο επί μέρους κατηγορίες:

α. στις επιχειρήσεις, που απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις, που τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας. Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων αυτών αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ της Υπουργικής Απόφασης.

β. στις επιχειρήσεις, που δικαιούνται μείωση μισθώματος κατά ποσοστό 40% του συνολικού μισθώματος

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις, που πλήττονται μεν οικονομικά από την πανδημία, αλλά δεν τελούν σε υποχρεωτική αναστολή ή απαγόρευση λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από την καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος. Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων αυτών αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ της Υπουργικής Απόφασης.

Β. Προβλέψεις για τους εκμισθωτές των ακινήτων, που υφίστανται την απαλλαγή από την καταβολή του μισθώματος ή μείωση αυτού κατά 40%

Ο ίδιος νόμος, σε μια προσπάθεια να μην μετακυληθεί πλήρως το βάρος της πανδημίας στους ιδιοκτήτες των επαγγελματικών χώρων των ανωτέρω επιχειρήσεων, προβλέπει, στο άρθρο 27, τη στήριξη των εκμισθωτών αυτών. Πιο συγκεκριμένα:

α. Οι εκμισθωτές ακινήτων που εισπράττουν μίσθωμα μειωμένο κατά 40% εισπράττουν αποζημίωση ίση με το ήμισυ της μείωσης για όσους μήνες εισπράξουν μειωμένο μίσθωμα,

β. Οι εκμισθωτές ακινήτων που δεν εισπράττουν καθόλου μίσθωμα λόγω πλήρους απαλλαγής εισπράττουν αποζημίωση ίση με το 80% του μη εισπραχθέντος μισθώματος για τους αντίστοιχους μήνες.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ποσό που αποδίδεται στους εκμισθωτές απαλλάσσεται από φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Γ. Ρυθμίσεις για τα αξιόγραφα

Σημαντικές είναι οι προβλέψεις του ίδιου νόμου για τα αξιόγραφα και τις προθεσμίες πληρωμής τους. Σύμφωνα με το άρθρο 28, από τις 25.01.2021 και μέχρι τις 28.02.2021, για τις επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, καθώς και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά από την επιδημία του COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων, που οφείλουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, για εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Ρητά προβλέπεται και παράταση των προθεσμιών των οφειλόμενων αξιογράφων, που έχουν ήδη παραταθεί με προηγούμενες ρυθμίσεις. Έτσι, παρατείνονται έως τις 30.04.2021 οι εξής προθεσμίες εξόφλησης αξιογράφων, που οφείλονταν από πληττόμενες επιχειρήσεις:

  • Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161),
  • Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και
  • Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η ρύθμιση ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

Οι εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές των αξιογράφων αυτών θα πρέπει να σπεύσουν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας των πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός 6 εργάσιμων ημερών από τότε που θα συμπεριληφθεί ο ΚΑΔ της ενδιαφερόμενης επιχείρησης στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός 6 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης.