Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, διαθέτει υψηλή κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα σε θέματα διοικητικού δικαίου. Εκπροσωπεί επάξια τους εντολείς του υπέρ ή κατά του Δημοσίου τόσο δικαστικώς όσο και εξωδικαστικώς. Οι συνεργάτες μας εμβαθύνουν καθημερινά στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα ευρήματά τους συνδράμουν συχνά αποφασιστικά τους εντολείς μας.

Σε θέματα φορολογικού δικαίου έχουμε μακρά ιστορία επιτυχούς εκπροσώπησης εντολέων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, οργανισμών και ρυθμιστικών φορέων. Παρέχουμε στρατηγικές συμβουλές από τα πρώτα στάδια των συναλλαγών ώστε να επιτύχουμε τον καλύτερο φορολογικό σχεδιασμό και να αποφεύγονται οι περιττές φορολογικές υποχρεώσεις σε όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών.

Ειδικότερα, οι συνεργάτες μας κατευθύνουν αξιόπιστα τους εντολείς μας σχετικά με φορολογικά ζητήματα συγχωνεύσεων, εξαγορών, χρηματοδοτήσεων, επενδύσεων, κοινοπραξιών, συστάσεως νομικών προσώπων (εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας),   γενικού φορολογικού σχεδιασμού και αναδιαρθρώσεων. Περαιτέρω, οι συνεργάτες μας καθοδηγούν και συμβουλεύουν τους εντολείς μας σε κάθε θέμα που προκύπτει σχετικά με τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, φόρο ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ, δασμούς και άλλους έμμεσους φόρους. Εκτός από την παροχή συμβουλών σχετικά με stand-alone συναλλαγές, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας σε φορολογικές διαφορές ενώπιον των φορολογικών αρχών, ασκούμε φορολογικές προσφυγές και ενεργούμε ως πρωταρχικοί φορολογικοί σύμβουλοι τόσο σε επίπεδο μεσαίων επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο μεγαλύτερων επιχειρήσεων ή/και πολυεθνικών.