Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. Διαθέτει την υποδομή, κατάρτιση και εμπειρία για να υποστηρίξει, από νομικής πλευράς, πλήρως, κάθε επιχείρηση, τόσο στις εξωτερικές σχέσεις της με τους επενδυτές, προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες της, όσο και στις εσωτερικές της σχέσεις μεταξύ εταίρων και διοικητών αλλά και με τους υπαλλήλους κ.λ.π.

Διεθέτουμε σημαντική εμπειρία στη διαμόρφωση όλων των γνωστών και «τυποποιημένων» συμβάσεων του γενικού και ειδικού ενοχικού δικαίου (πωλήσεις, ανταλλαγές, εκχωρήσεις, εγγυήσεις,  συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εμπορικές μισθώσεις κ.λ.π.), αλλά και των σύγχρονων εμπορικών συμβάσεων όπως είναι ενδεικτικά οι συμβάσεις διαμεσολαβητικών υπηρεσιών [πρακτορείας, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, παραγγελίας, εμπίστευσης (trust)], φύλαξης (εμπορική παρακαταθήκη, αποταμίευση κ.λ.π.), μεταφοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δικαιόχρησης (franchising), πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfeiting), παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting), παραχώρησης τεχνογνωσίας (know how) κ.λ.π., που συνάπτουν οι περισσότερες επιχειρήσεις προς εκπλήρωση των σκοπών τους. Φημιζόμαστε ωστόσο κυρίως για την ικανότητά μας στη διαμόρφωση ειδικών και πρωτότυπων (sui generis) ή μικτών συμβάσεων, προς κάλυψη πιο ιδιαίτερων αναγκών των εντολέων μας.

Φυσικά διαθέτουμε εξειδικευμένους συνεργάτες στο εταιρικό δίκαιο, με γνώση όλων των διαθέσιμων μορφών νομικών προσώπων και της λειτουργίας τους αλλά και των λοιπών μορφών σύμπραξης και συνεργασίας που δεν αποκτούν νομική προσωπικότητα. Διακρινόμαστε στη διαμόρφωση εταιρικών και εξωεταιρικών συμβάσεων μεταξύ εταίρων αλλά και στη διαχείριση ενδοεταιρικών κρίσεων.